Reklamace

Reklamace se uplatňují u prodávajícího zde: Kosořice 37, 294 41 Kosořice, v pracovních dnech od 7:00 hod do 15:30 hod popř. mailem: info@importdreva.cz

Prodávající po vyřízení reklamace vystaví potvrzení o termínu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i potvrzení o nápravě a době jejího trvání, popř. písemně odůvodní zamítnutí reklamace (dále „Protokol o reklamaci“). Kupující hradí náklady a nese rizika spojená s opravou reklamovaného zboží a jeho přepravou k prodávajícímu. Při uplatnění reklamace je vždy nutno doložit uzavření kupní smlouvy, a to v podobě dokladu o nákupu (daňový doklad), podrobně specifikovat vadu zboží a uvést e-mailový nebo telefonní kontakt. Nemá-li vada trvalý charakter, je třeba jednoznačně uvést, za jakých podmínek se projevuje.  Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno v původním obalu.

reklamace

Reklamační protokol pdf.

Na co se záruka nevztahuje?

Záruka se nevztahuje na vadu zboží způsobenou neodbornou montáží či jinou neodbornou manipulací – neodbornou či nešetrnou manipulací a skladováním, užíváním zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, v důsledku mechanického poškození nebo opotřebení a  živelních pohrom.

Doba vyřízení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci neprodleně, v komplikovaných případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, kterou lze považovat za přiměřenou a potřebnou, v závislosti na typu zboží, pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena neodkladně, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud prodávající spolu s kupujícím nestanoví delší lhůtu.

Nebude-li reklamace uplatněna v záruční době, zaniknou práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží, na něž se vztahuje záruční doba.